Privacybeleid

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Stichting DIALOOG gevestigd te Driebergen aan de Engweg 65 (hierna: Dialoog) www.dialoog.net

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of door uw werkgever aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier, e-mail of brief. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze relaties en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dialoog is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere persoonlijke gegevens, die door u aan Dialoog zijn verstrekt in het kader van de door u gevraagde informatie en/of aanmelding voor een van onze activiteiten.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door, indien gevraagd, akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van uw werkgever.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Het afhandelen van een betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • U te kunnen inschrijven voor een training of andere activiteit die wij aanbieden
 • Het verkrijgen van toegang voor deelname in ons netwerkplatform: https://netwerk.dialoog.net
 • U van dienst te zijn in de uitvoering van onze professionele dienstverlening.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft in een vertrouwelijke context (bijvoorbeeld in het aangaan van een coachingstraject) zullen wij nimmer zonder uw toestemming aan een derde verstrekken. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel, waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld. Een eventuele trainer of adviseur bij Dialoog alsmede andere derden, waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zoals bedoeld in de voorgaande zin, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.

Dialoog zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in opdracht van Dialoog, sluit Dialoog een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dialoog blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op „uitschrijven“ te klikken in de ontvangen email.
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Google Analytics
Google Analytics: op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Google gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dit tenzij andere belangen, bijvoorbeeld de privacy van derden-betrokkenen, zich hiertegen verzetten.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichting@dialoog.net.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via stichting@dialoog.net.